Algemene Voorwaarden

Bezig met laden...

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringsovereenkomsten, die worden aangegaan met Dutch Expat Shop.

Lees deze Algemene Voorwaarden eerst goed door alvorens u iets via de website van Dutch Expat Shop bestelt!

Artikel 1 Definities

 1. Dutchexpatshop.com is een website van Dutch Expat Shop, welke is gevestigd te Katwijk.
 2. Dutch Expat Shop, alsmede ieder van haar dochtermaatschappijen, voor zover zij leveringsovereenkomsten sluiten onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot:

  Dutch Expat Shop B.V.
  Steenbakkerstraat 1
  2222 AT Katwijk
  Nederland

  KvK: 58349286
  BTW identificatienummer: NL.1655.93.349.B.01
 3. Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dutch Expat Shop een leveringsovereenkomst aangaat.
 4. Leveringsovereenkomst: een overeenkomst tot het leveren van één of meerdere producten uit de webwinkel van Dutch Expat Shop.
 5. Product: een stoffelijke zaak die het voorwerp van een leveringsovereenkomst vormt. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en leveringsovereenkomsten tussen de Afnemer en Dutch Expat Shop, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door één van beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door het aangaan van een leveringsovereenkomst verklaart de Afnemer zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dutch Expat Shop. De Algemene Voorwaarden zijn voor eenieder op de website van Dutch Expat Shop toegankelijk. Een schriftelijk exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal op verzoek naar de Afnemer worden toegestuurd.
 3. Van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Dutch Expat Shop en de Afnemer worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden - waarvan niet expliciet afgeweken is - onverkort van kracht.
 4. Dutch Expat Shop heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen. Noodzakelijke en belangrijke wijzigingen zullen op de website van Dutch Expat Shop worden aangekondigd. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en alle toekomstige leveringsovereenkomsten, ook wanneer deze voorafgaand aan de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn afgesloten.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd blijken te zijn met bepalingen van dwingend recht, dan zal de bepaling in kwestie worden vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling.

Artikel 3 Aanbiedingen en leveringsovereenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in schriftelijke vorm en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum en is zodoende naar datum bepaalbaar. Wanneer een product onverhoopt niet leverbaar is, dan wordt er een gelijkwaardig product, die de Afnemer al besteld heeft, aan de bestelling toegevoegd. De Afnemer wordt echter niet vooraf geinformeerd wanneer een product niet leverbaar is.
 2. Dutch Expat Shop is slechts aan aanbiedingen en leveringsovereenkomsten gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Afnemer - bij voorkeur schriftelijk - binnen dertig (30) dagen geschiedt.
 3. Dutch Expat Shop kan niet aan zijn aanbiedingen en leveringsovereenkomsten worden gehouden, indien de Afnemer - naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen - had behoren te begrijpen dat de aanbieding of leveringsovereenkomst, ofwel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Wanneer de aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het in de leveringsovereenkomst opgenomen aanbod, dan is Dutch Expat Shop daaraan niet gebonden. De leveringsovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dutch Expat Shop anders besloten heeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutch Expat Shop niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of leveringsovereenkomst begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Derden

 1. Dutch Expat Shop kan bij de uitvoering van een leveringsovereenkomst gebruik maken van derden. Indien deze derden aanvullende voorwaarden hanteren, dan wordt dit voor het aangaan van de leveringsovereenkomst uitdrukkelijk gemeld.
 2. Alle rechten en aanspraken die uit hoofde van een leveringsovereenkomst ten behoeve van Dutch Expat Shop worden bedongen, worden tevens bedongen ten behoeve van de door Dutch Expat Shop ingeschakelde derden.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 zijn de Algemene Voorwaarden slechts van toepassing op de relatie tussen Dutch Expat Shop en de Afnemer en kunnen derden, die geen partij zijn bij de leveringsovereenkomst, hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 5 Bevestiging

 1. Nadat Dutch Expat Shop de bestelling ontvangen heeft, dan zal zij binnen twee (2) werkdagen de bestelling bevestigen, tenzij van Dutch Expat Shop in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de leveringsovereenkomst met de Afnemer zal nakomen.
 2. Zodra Dutch Expat Shop de betaling van de bestelling bevestigd heeft, dan wordt de bestelling binnen drie (3) werkdagen door Dutch Expat Shop geaccepteerd en uitgevoerd. Mocht een product (tijdelijk) niet leverbaar zijn, dan wordt dit product vervangen door een gelijkwaardig product, die de Afnemer al besteld heeft. De Afnemer wordt echter niet vooraf geinformeerd wanneer een product niet leverbaar is. Dutch Expat Shop behoudt zich het recht voor om gedane betalingen niet te accepteren en zodoende - om wat voor reden dan ook - de bestelling niet te bevestigen. Redenen hiervoor kunnen onder andere zijn problemen met de productvoorraad, problemen bij ontvangst van een bestelling of problemen om een bestelling volledig te krijgen. Echter ook andere problemen kunnen redenen tot afwijzing van een bestelling zijn.
 3. De administratie van Dutch Expat Shop geldt - behoudens tegenbewijs - als bewijs van de door de Afnemer aan Dutch Expat Shop verstrekte opdrachten en gedane betalingen, evenals de door Dutch Expat Shop verrichte leveringen. Dutch Expat Shop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de Afnemer dit eveneens.

Artikel 6 Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen op de website van Dutch Expat Shop zijn in euro’s of Amerikaanse dollars, inclusief het Nederlandse BTW tarief en andere belastingen en heffingen, en exclusief verzendkosten, invoerrechten en overige specifieke landenheffingen, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen. Er vindt overigens geen BTW teruggave plaats.
 2. Op alle producten, die op de website van Dutch Expat Shop worden aangeboden, is het Nederlandse BTW tarief van toepassing, behalve naar de landen buiten de Europese Unie.
 3. Binnen de Europese Unie worden er geen douaneheffingen of belastingen over de bestelde producten geheven.
 4. Het totaalbedrag dat op de factuur van een bestelling vermeld staat is definitief en is inclusief de prijzen van de bestelde producten, het verwerken daarvan, verpakkingsmateriaal en de kosten voor verzending.
 5. Dutch Expat Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van de aangeboden producten te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Wanneer de Afnemer hierdoor benadeeld wordt, dan wordt de Afnemer hiervan per e-mail op de hoogte gebracht en heeft de Afnemer het recht om zijn of haar bestelling gedurende de drie (3) daarop volgende werkdagen te annuleren. Bovendien kan Dutch Expat Shop niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk)fouten in haar prijzen of voorwaarden.

Artikel 7 Levering

 1. Dutch Expat Shop zal, zodra de bestelling geaccepteerd is, de producten binnen drie (3) werkdagen verpakken en overhandigen aan de door u gekozen postorganisaties PostNL, Bpost, Fedex of DPD, die op hun beurt het pakket met daarin de bestelde producten zal leveren op het adres dat door de Afnemer op de website van Dutch Expat Shop is aangegeven. Alle leveringsvoorwaarden van PostNL, Bpost, Fedex of DPD zijn op deze leveringsovereenkomst van toepassing, terwijl de verzendtijd pas in gaat op het moment dat het pakket aan PostNL, Bpost, Fedex of DPD overhandigd wordt.
 2. Indien Dutch Expat Shop, in het kader van de uitvoering van een leveringsovereenkomst, gegevens van de Afnemer noodzakelijk acht, dan vangt de verzendtijd pas aan nadat de Afnemer deze noodzakelijke gegevens aan Dutch Expat Shop ter beschikking heeft gesteld.
 3. Dutch Expat Shop is niet aansprakelijk voor onjuistheden of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen van de Afnemer aan Dutch Expat Shop, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dutch Expat Shop.
 4. De verzendtijd, zoals aangegeven op de website van Dutch Expat Shop, is slechts een indicatie, geen garantie. Pakketten kunnen namelijk onverwachte vertragingen oplopen bij bijvoorbeeld de postorganisaties PostNL, Bpost, Fedex of DPD. Dutch Expat Shop heeft hier geen enkele controle over of enige invloed op en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Mogelijke vertragingen, die zijn veroorzaakt door de douane van het betreffende land, komen eveneens voor risico van de Afnemer.
 5. Dutch Expat Shop heeft geen controle over het handelen van buitenlandse postorganisaties, noch kan het invloed uitoefenen op buitenlandse verzendingen. Dutch Expat Shop kan wel PostNL, Bpost, Fedex of DPD verzoeken een onderzoek te starten naar de status of het verblijf van een pakket. Dit onderzoek kan tot drie (3) maanden duren. Het is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek of Dutch Expat Shop overgaat tot het volledig terugbetalen van de bestelling.
 6. Voor verzendingen buiten de Europese Unie is de Afnemer zelf verantwoordelijk voor de eventuele invoerrechten in zijn of haar land. Dutch Expat Shop kan namelijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inbeslagname van producten als gevolg van de wet- en regelgeving in het land van bestemming. De verantwoordelijkheid ligt bij de Afnemer om vooraf contact op te nemen met zijn of haar lokale belastingkantoor om te informeren welke wet- en regelgeving hierop van toepassing is. Dutch Expat Shop heeft daar namelijk geen enkele invloed op en kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 7. Wanneer een pakket aan de grens geweigerd wordt en vervolgens retour wordt gestuurd, dan zal Dutch Expat Shop alleen de verkoopwaarde van de bestelde producten vergoeden nadat de producten daadwerkelijk in goede staat door Dutch Expat Shop retour ontvangen zijn. Dutch Expat Shop kan namelijk niet aansprakelijk worden gesteld indien een pakket - als gevolg van het falen door een postorganisatie - door de retourzending verloren gaat.
 8. Indien er tijdens de verzending een beschadiging aan de verpakking van het product ontstaan is waardoor bederf ontstaat, dan dient de Afnemer dit binnen 48 uur aan Dutch Expat Shop te melden. De Afnemer dient in dat geval de inhoud van de beschadigde producten niet in te nemen. Dutch Expat Shop kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen, indien bovengenoemd advies door de Afnemer wordt genegeerd.
 9. De Afnemer is verplicht de bestelde producten in ontvangst te nemen op het moment waarop hem of haar deze ter beschikking staan of aan hem of haar ter hand worden gesteld.
 10. Dutch Expat Shop kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het bederf of het over een bepaalde houdbaarheidsdatum heen zijn van producten, omdat de Afnemer niet in staat was deze op tijd af te halen of in ontvangst te nemen. Retourontvangst van bedorven producten door Dutchexpatshop.com komt voor rekening van de Afnemer, wanneer de Afnemer een foutief of incompleet adres opgegeven heeft.
 11. Indien de Afnemer weigert de producten in ontvangst te nemen of nalatig is om aanwijzingen of het correcte afleveradres te geven, dan zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de Afnemer. De eventuele kosten voor een nieuwe verzending of het opslaan van deze producten komen voor rekening van de Afnemer zelf.
 12. Alle pakketten zijn verzekerd. Indien een pakket zoekraakt, dan kan door Dutch Expat Shop een onderzoek worden gestart bij de betreffende postorganisaties PostNL, Bpost, Fedex of DPD. Als uit dit onderzoek blijkt dat het pakket daadwerkelijk is zoekgeraakt, dan heeft de Afnemer het recht op terugbetaling van het volledige factuurbedrag. In geval van vertragingen bij PostNL, Bpost, Fedex DPD of bij de douane, dan heeft de Afnemer geen recht op terugbetaling.
 13. Dutch Expat Shop is te allen tijde gerechtigd om producten en landen uit te sluiten zonder opgaaf van reden.
 14. Alle kosten betreffende de aflevering van een pakket komen voor rekening van de Afnemer.
 15. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Afnemer zal Dutch Expat Shop een aparte factuur naar een door de Afnemer aangegeven adres sturen.

Artikel 8 Levering van diepvriesproducten

 1. Het bestellen van diepvriesproducten bij Dutch Expat Shop gaat super snel en is zeer eenvoudig.
 2. Bekijk eerst de landen waar het mogelijk is om diepvriesproducten te verzenden.
 3. Voeg vervolgens de producten aan uw winkelmandje toe die u graag wenst te bestellen. Hierbij is het noodzakelijk dat u ook één "Cool pakket" bestelt om zo uw diepvriesproducten bevroren te kunnen verzenden. Een "Cool pakket" vindt u tussen alle andere diepvriesproducten en kost u slechts € 19,95.
 4. Kies daarna voor DPD Cool Express als vervoerder. Alle andere vervoerders kunnen namelijk niet garanderen dat uw pakket binnen 5 werkdagen bij u aan huis afgeleverd wordt.
 5. Tot slot zullen wij er alles aan doen om de door u bestelde diepvriesproducten zo goed mogelijk en binnen 5 werkdagen bij u aan huis te leveren. De voorbereidingstijd van één pakket bedraagt maximaal 7 werkdagen. Wij raden u aan om bij het bestellen van de diepvriesproducten een afleveradres op te geven waar altijd iemand aanwezig is, zodat uw pakket zonder problemen in ontvangst genomen kan worden. Wanneer er niemand aanwezig is om het pakket in ontvangst te nemen, dan ligt het risico van ontdooide diepvriesproducten volledig bij uzelf.
 6. Dutch Expat Shop verpakt alle diepvriesproducten op een zeer professionele manier in speciaal hiervoor aangeschafte isolatie pakket. Om de diepvriesproducten tot 120 uur bevroren te houden wordt er gebruik gemaakt van droogijs. Let hierbij wel op, tijdens het openen van uw pakket, dat u niet in aanraking komt met het droogijs zelf. Voor de zekerheid wordt er bij elk diepvriespakket een gebruiksaanwijzing gestuurd voor het openmaken van uw pakket en hoe u het droogijs kunt verwijderen.
 7. Desalniettemin kan het altijd voorkomen - wegens onvoorziene omstandigheden - dat uw pakket vertraging oploopt. Wij kunnen dus niet voor 100% garanderen dat alle diepvriesproducten in perfecte staat en bevroren worden afgeleverd, maar uit onze ervaringen blijkt dat toch 99% van de pakketten zonder problemen en in perfecte staat worden afgeleverd.
 8. Wanneer de diepvriesproducten ontdooit zijn afgeleverd, dan dient u deze ontdooide diepvriesproducten gekoeld te houden en binnen 5 dagen te consumeren.
 9. Wanneer u zelf nog wensen heeft en het betreffende product staat niet op onze website, dan kunt u contact op nemen met onze klantenservice. Wanneer u grotere hoeveelheden wilt bestellen dan kunt u contact op nemen met onze afdeling Sales. Zij kunnen u verder adviseren en waar mogelijk een passende korting aanbieden.
 10. Drie belangrijke vereisten om in aanmerking te kunnen komen voor een schadevergoeding mocht het pakket ontdooid worden afgeleverd zijn: het afleveradres van het pakket dient correct te zijn; er dient te allen tijde iemand aanwezig te zijn om het pakket aan te nemen en de track & trace code dient per dag goed in de gaten gehouden te worden door de ontvanger, zodat er tijdig ingegrepen kan worden mocht het pakket door bepaalde redenen niet bezorgd kunnen worden.

Artikel 9 Retouren

 1. Indien de Afnemer - om welke reden dan ook - een product niet wenst af te nemen, dan heeft de Afnemer het recht de leveringsovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen een termijn van twee (2) dagen te ontbinden. Dit dient in dat geval schriftelijk aan Dutch Expat Shop te worden medegedeeld.
 2. Ontbinding is slechts mogelijk indien het product in onbeschadigde staat verkeert dan wel niet gebruikt te zijn, in de originele verpakking. Ontbinding geschiedt alsdan door terugzending van het betreffende product binnen vijftien (15) dagen na de dag van ontvangst, waarbij alle gemaakte kosten voor het retourneren van het product voor rekening van de Afnemer komen.
 3. Het factuurbedrag zal - voor zover dit reeds door de Afnemer voldaan is - door Dutch Expat Shop binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de verklaring van ontbinding worden gerestitueerd, mits het product in goede orde is geretourneerd. Restitutie vindt plaats op dezelfde bankrekening die de Afnemer eerder voor de betaling van het product heeft gebruikt.
 4. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van producten die daarvoor naar hun aard niet in aanmerking komen, zoals bederfelijke en/of tijdsgebonden producten en diensten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud (overdracht van risico’s)

 1. Het eigendom van een product gaat pas over wanneer de Afnemer al hetgeen uit hoofde van de leveringsovereenkomst, die hij of zij aan Dutch Expat Shop verschuldigd is, heeft voldaan.
 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde gaat het risico ter zake van een product reeds op het moment van aflevering over op de Afnemer.
 3. Het risico van verlies of beschadiging van een product dat voorwerp van de leveringsovereenkomst is, gaat pas op de Afnemer over op het moment waarop dit aan de Afnemer zowel juridisch als feitelijk geleverd wordt en daarmee in de macht van de Afnemer wordt gebracht of van een door de Afnemer aan te wijzen derden.

Artikel 11 Garanties

 1. Dutch Expat Shop geeft geen garanties af. Echter, Dutch Expat Shop zal, mits de Afnemer op aannemelijke wijze kan onderbouwen (bijvoorbeeld aan de hand van fotomateriaal) dat het product niet aan de verwachtingen van de leveringsovereenkomst voldoet, al naargelang mogelijk en van toepassing, het factuurbedrag van het betreffende product restitueren (indien en voor zover reeds door de Afnemer betaald is).
 2. Dutch Expat Shop garandeert dat alle geleverde producten een niet verstreken uiterste verkoopdatum en een “ten minste houdbaar tot” datum hebben van ten minste vier (4) dagen vanaf de dag van verzending, tenzij expliciet anders is vermeld (bijvoorbeeld tijdens speciale aanbiedingen). Dutch Expat Shop zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat de bestelde producten zo zorgvuldig mogelijk worden behandeld, zodat de producten voldoen aan de omschrijving zoals vermeld op de website van Dutch Expat Shop en het tijdstip dat de bestelling geplaatst werd. Wel kunnen de producten mogelijk uiterlijke afwijkingen vertonen van de op de website getoonde afbeeldingen. Producten waarvoor geldt "voor uw eigen risico" worden nooit vergoed, omdat Dutch Expat Shop expliciet voor aankoop van het product laat weten dat de kwaliteit van het product niet gewaarborgd kan worden vanwege een kortere houdbaarheid dan vier (4) dagen of wanneer de klant er zelf expliciet ervoor kiest een langzamere verzendmethode te kiezen dan vier (4) werkdagen ofwel de klant er zelf expliciet ervoor kiest de betreffende producten ongekoeld te willen laten verzenden door geen koelbox aan te schaffen die Dutch Expat Shop wel op haar website aanbiedt.
 3. Bovengenoemde garantie geldt gedurende de gangbare houdbaarheidsperiode die van de producten verwacht mag worden of wanneer gemeld wordt “consumeren voor”, indien dit van toepassing is.
 4. Er zal geen garantie worden gegeven op producten waarvan duidelijk is dat het onbruikbaar zijn is veroorzaakt door onverstandig of onjuist gebruik, of wanneer de Afnemer of derden wijzigingen aan de producten hebben toegebracht of getracht hebben deze toe te brengen zonder de kennis van Dutch Expat Shop of zonder een schriftelijke bevestiging hiervan, dan wel wanneer de producten gebruikt zijn voor doeleinden waarvoor zij niet zijn bestemd.
 5. Dutch Expat Shop is niet verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele terughaalacties van fabrikanten, maar zal er desalniettemin alles aan doen om dit soort informatie - voor zover dat mogelijk is - zo snel mogelijk per e-mail aan de Afnemer kenbaar maken.

Artikel 12 Ontvangst

 1. Zodra de bestelde producten geleverd zijn, of in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn, dan dient de Afnemer na te gaan of de levering juist geleverd is. De Afnemer dient na te gaan of zowel de kwaliteit alsook de kwantiteit van de geleverde producten in overeenstemming is met dat wat eerder in de leveringsovereenkomst was overeengekomen, of althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare afwijkingen en/of tekortkomingen behoren binnen twee (2) dagen nadat de producten geleverd zijn per e-mail (customerservice@dutchexpatshop.com) aan Dutch Expat Shop door gegeven te worden. Hierbij dient het nummer van de bestelling te worden vermeld.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient binnen vijf (5) dagen na ontvangst, doch uiterlijk binnen de garantietermijn (de voor het product gangbare houdbaarheidsperiode), aan Dutch Expat Shop gemeld te worden, met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Dutch Expat Shop gerechtigd om alle kosten voor vervanging - inclusief administratie- en verzendkosten – bij de Afnemer in rekening te brengen.
 4. Indien de Afnemer - ingevolge van bovengenoemd artikel - tijdig heeft gereclameerd, dan blijft de Afnemer verplicht tot afname en betaling van de bestelde producten. Wanneer de Afnemer de bestelde producten wenst te retourneren, dan dient de Afnemer daarover eerst contact op te nemen met Dutch Expat Shop. Deze kunnen uitsluitend en voor eigen rekening geretourneerd worden, indien Dutch Expat Shop hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 13 Klachten

 1. Indien de bestelde producten wegens breuk, beschadiging of verkeerde levering niet aan de verwachtingen van de Afnemer voldoen, dan dient de Afnemer Dutch Expat Shop hiervan binnen twee (2) dagen na ontvangst van de bestelde producten in kennis te stellen. Wanneer Dutch Expat Shop binnen de bovenvermelde termijn geen klacht van de Afnemer ontvangt, dan wordt elke levering overeenkomstig met de gedane bestelling geacht.

Artikel 14 Betaling

 1. Betalingen kunnen worden uitgevoerd via iDeal, Visa, Mastercard, PayPal, AliPay, Sofort Banking, Giro Pay, Mister Cash, American Expres of door middel van bankoverschrijvingen. Afhandeling en verzending van de bestelde producten vindt pas plaats nadat de Afnemer het volledige factuurbedrag betaald heeft.
 2. Wanneer de Afnemer kiest voor een betaling per bank, dan worden de door de Afnemer bestelde producten gedurende acht (8) dagen gereserveerd. Na ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag op de bankrekening van Dutch Expat Shop worden de bestelde producten zo spoedig mogelijk naar de Afnemer verzonden. De rechtsgeldigheid van de leveringsovereenkomst vervalt wanneer niet binnen de gestelde termijn betaald is.

Artikel 15 Copyrights

 1. Dutch Expat Shop behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 2. Dutch Expat Shop is de eigenaar en licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden, applicaties, merken en andere intellectuele eigendommen, die deel uitmaken van deze website. Zo zijn het concept, structuur, lay-out en design exclusief eigendom van Dutch Expat Shop.
 3. Het is de Afnemer niet toegestaan om de naam, inhoud en/of lay-out van Dutch Expat Shop op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken, tenzij met voorafgaande toestemming van Dutch Expat Shop zelf.

Artikel 16 Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Dutch Expat Shop voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de leveringsovereenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de Afnemer aan Dutch Expat Shop informatiedragers, elektronische bestanden en/of software verstrekt, dan garandeert de Afnemer dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Wanneer door Dutch Expat Shop geleverde producten niet in de juiste staat verkeren, dan is de aansprakelijkheid van Dutch Expat Shop jegens de Afnemer beperkt tot hetgeen in deze leveringsvoorwaarden onder artikel 11 is vastgelegd.
 2. Indien een fabrikant van de geleverde producten aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Dutch Expat Shop beperkt tot het vervangen van deze producten ofwel het terugbetalen van het factuurbedrag.
 3. De Afnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn of haar productkeuze en het opslaan ervan. Dutch Expat Shop is niet aansprakelijk wanneer ontstane schade te wijten is aan opzet, schuld of verwijtbaar handelen, dan wel het onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de Afnemer.

Artikel 18 Overmacht

 1. Indien er aan de zijde van Dutch Expat Shop sprake is van overmacht, dan heeft Dutch Expat Shop het recht om de uitvoering van de leveringsovereenkomst op te schorten zolang de situatie zal voortduren, dan wel - naar keuze van Dutch Expat Shop - de leveringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan hetgeen in de wet en in de jurisprudentie wordt begrepen. Dus alle van buiten komende oorzaken - voorzien of niet voorzien - zoals het tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Dutch Expat Shop, stakingen, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, douane afhandelingen, (concrete dreigingen tot) terroristische aanslagen of oorlogen, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop Dutch Expat Shop geen beslissende controle kan uitoefenen, doch waardoor Dutch Expat Shop niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Noch Dutch Expat Shop noch de Afnemer zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daarin gehinderd worden als gevolg van de bovengenoemde omstandigheden, die niet te wijten zijn aan schuld en noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 3. Dutch Expat Shop heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, wanneer de omstandigheden - zoals hierboven omschreven - intreden nadat Dutch Expat Shop haar verplichtingen na had moeten komen.
 4. In geval van overmacht is Dutch Expat Shop niet gehouden tot het vergoeden van enigerlei kosten of schade aan de Afnemer.

Artikel 19 Privacy

 1. Tijdens het sluiten en de uitvoering van een leveringsovereenkomst verzamelt Dutch Expat Shop persoonsgegevens van de Afnemer. Deze gegevens worden opgenomen in haar eigen klantenbestand. Al het gebruik van de door de Afnemer verstrekte gegevens geschieden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de privacyverklaring van Dutch Expat Shop staat gedetailleerd vastgelegd hoe Dutch Expat Shop met de gegevens van de Afnemer omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt.
 2. De gegevens van een Afnemer worden zonder diens uitdrukkelijke toestemming niet aan een derde verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst noodzakelijk geacht wordt.

Artikel 20 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Dutch Expat Shop is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dutch Expat Shop het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert te allen tijde boven vertalingen hiervan.